De LDIJ en Woningbouw

6 maart 2022

De wachttijd voor een sociale huurwoning loopt inmiddels op tot bijna vijftien jaar. Vrije sectorwoningen in de private middenhuur tot € 1.000, zijn nog schaarser. Daarbovenop zijn de prijzen voor koopwoningen de afgelopen jaren tot enorme hoogte gestegen, waardoor de de prijs van een normale tussenwoning tot boven de 400.000 euro schiet. Naast de vraag of er uberhaupt een huis in de verkoop komt, is een huis op zichzelf niet meer te betalen voor een merendeel van onze inwoners.

IJsselstein staat op de drempel van grootschalige woningbouw, wat hard nodig is. De komende jaren worden ongeveer 2.500 woningen in IJsselstein gebouwd. In de zomer van 2019 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2019 – 2030 aangenomen. Daarin staat aangegeven dat in IJsselstein tot 2030 2.500 woningen gebouwd moeten worden. Van deze 2.500 woningen moet 30% in het sociale segment, 40% in de middenklasse (koop tot ongeveer NHG-grens, huur tot ongeveer € 1.000,- per maand) en de rest in de vrije sector. Daarnaast moet bij de bouw veel aandacht zijn voor de doelgroepen jongeren/starters, seniorenwoningen en gezinnen. In ons verkiezingsprogramma hebben wij woningbouw als top-prioriteit staan.

Niet alle huizen die IJsselstein moet bouwen kunnen binnen onze huidige grenzen gebouwd worden. 1000 van de 2500 woningen zijn naar verwachting te realiseren binnen het huidige IJsselsteinse grondgebied. Dat betekent dat de rest, 1.500 woningen, buiten deze grenzen gebouwd moeten worden. De afgelopen periode heeft de gemeente op diverse locaties gekeken naar de mogelijkheden van woningbouw. Zoals altijd en overal gebeurt, is hier sprake van diverse belangen. Omwonenden kijken bijvoorbeeld anders tegen nieuwbouw in hun omgeving aan dan mensen die verderop wonen of woningzoekenden.

De LDIJ vindt het van belang om al deze belangen goed te wegen en duidelijk te motiveren hoe wij tegen de diverse plannen en initiatieven aankijken. Hieronder gaan wij de voorgestelde locaties 1 voor 1 langs.

Lage Biezen

De locatie van de Lage Biezen bestaat uit drie onderdelen. Als eerste de twee scholen, de huizen van Provides op de Jacob Marislaan en eventueel het pand van de fysiotherapeut.


Wat betreft de LDIJ is het van belang om integraal naar de gehele locatie te kijken. Het is een mooie locatie, dicht bij het centrum. Als je wat verder in de omgeving kijkt biedt deze locatie ook ruimte voor een hoger percentage sociale woningbouw. De aantallen die in de eerste nota van uitgangpunten staan, zijn voor ons te hoog.

Wat betreft de LDIJ gaan wij bij de Lage Biezen uit van:

 • Maximaal 150 woningen;
 • Waarvan 75 tot 100 in het sociale segment;
 • Sloop van de Jacob Marislaan moet door Provides goed in overleg met de huurders gedaan worden, zodat zij maar 1 x hoeven te verhuizen;

In de verdere uitwerking moet er aandacht zijn voor mobiliteit, parkeren en het groenbehoud.

Randdijk

Al vele jaren wordt gesproken over de Randdijk, zijnde de boerderij langs het fietspad over de A2 naar Nieuwegein. Volgens de nota van uitgangspunten die in de gemeenteraad ligt, wordt uitgegaan van ongeveer 130 appartementen, specifiek op de locatie van de boerderij.

Wat betreft de LDIJ gaan wij bij de Randdijk uit van:

 • Wel mogelijkheden op de locatie van de boerderij. Voor velen en ook voor de LDIJ is dit stuk een aanfluiting voor de gemeente. Hier kan je een mooi complex neerzetten;
 • Niet bouwen in het groene gedeelte ten noorden van de boerderij. Dit gebied is opgenomen in de Natuurwaardekaart 2.0. 
 • Gezien de samenstelling van de wijk eromheen moet niet meer dan 30% sociaal gebouwd worden. Wat de LDIJ betreft mag sociaal hier zelfs iets minder zijn, voor zover sociaal en midden wel uitkomt op 70%;
 • Ga investeren in het groen en ga hiervoor actief in overleg met de huidige omwonenden, gebruikers en zeker het Groen Platform IJsselstein.

Europakwartier Oost

Ook over deze locatie wordt al vele jaren gesproken. Een gebied dicht tegen de N210 en de Utrechtseweg. In de nota van uitgangspunten wordt gesproken over ongeveer 124 woningen, verdeeld over het hele gebied. Wel met een stukje bouwen in het groen als onderdeel van de Natuurwaarde.

Wat betreft de LDIJ gaan wij bij Europakwartier uit van:

Bij deze locatie hebben wij langer stil gestaan. Bouwen in het groen is altijd een lastige, toch zien wij hier de mogelijkheden voor woningbouw, wel met een aantal voorwaarden:

 • Hanteer hier duidelijk de norm van de Woonvisie 30% sociaal, 40% midden en 30% vrije sector;
 • Maak nu al geld vrij om op hele korte termijn te gaan investeren in het groengebied dat behouden blijft;
 • Maak met het GPIJ en een ecoloog een plan hoe dit het beste aangepakt kan worden.

Net als bij de andere locaties zal zeker nog onderzoek en aandacht besteed moeten worden aan verkeer en parkeren, en uiteraard geluid.

Hitteschild

Op het Hitteschild is sprake van 2 woningbouwlocaties. De locatie van de oude Boca is al bijna klaar. Dit is door Provides gerealiseerd. Over de locatie van de oude school is de doelstelling om ongeveer 30 middenhuur/koop appartementen te bouwen. In de gemeenteraad van 3 oktober 2019 is door de raad een voorbereidingskrediet vastgesteld om de aangegeven appartementen te gaan bouwen.

Wat betreft de LDIJ gaan wij bij Hitteschild uit van:

 • De LDIJ is voor de ontwikkeling van deze 30 appartementen;
 • Hierbij moet goed gekeken worden hoe dit passend in omgeving neergezet kan worden.

Zendmastlocatie

Vanuit de eigenaar van de gronden rond de zendmast is het verzoek bij de gemeente gekomen om op deze locatie 192 appartementen, 75 tijdelijke woningen en huisvesting voor ongeveer 400 arbeidsmigranten te bouwen. Met de omwonenden is een eerste sessie geweest om dit te bespreken. De initiatiefnemer zit nog midden in het proces van gesprekken en uitwerking. Zonder het proces van participatie in de weg te lopen, heeft de LDIJ wel een mening over deze locatie.

Wat betreft de LDIJ gaan wij bij de zendmast uit van:

 • Op deze locatie moeten geen woningen komen voor arbeidsmigranten. De locatie en massaliteit gaat voor problemen zorgen. Het college zal eerst moeten komen met een goede onderbouwing naar de behoefte en waar dan eventueel mogelijkheden zijn;
 • De 192 appartementen vinden wij een hele mooie aanvulling gelet op de vraag die er voor onze IJsselsteinse inwoners is. Deze appartementen lijken ons een mooie plek voor met name jongeren/starters in de middenhuur en koop;
 • Bij de tijdelijke woningbouw moeten duidelijke afspraken gemaakt worden. Als de woningen voor de arbeidsmigranten hier niet komen, kan het aantal tijdelijke wellicht naar ongeveer 100 woningen. Hierbij moet naar de mening van de LDIJ minimaal 50% naar onze lokale IJsselsteinse jongeren gaan die alleen een sociale huurwoning kunnen betalen. De overige 50% moet zorgvuldig verdeeld worden over andere doelgroepen als statushouders en spoedzoekers. Ons inziens is dit geen locatie voor inwoners die extra aandacht nodig hebben;
 • Onder de zendmast is het valrisico zeker aanwezig. Alvorens wij hier kunnen gaan bouwen zal uit rapporten van gerenommeerde bedrijven  naar voren moeten komen of bouwen mogelijk is en wat dan hier de voorwaarden voor zijn;
 • De zonnepanelen tussen de zendmast en de N210 zijn voor de LDIJ een prima locatie hiervoor.=

Paardenveld en Podium

De locaties Paardenveld en Podium worden de komende periode verder uitgewerkt. Voor Paardenveld zien wij zeker mogelijkheden voor 400 tot 500 woningen de komende 20 jaar.
De uitwerking zal hier de komende periode meer duidelijkheid geven hoe.

Wat betreft de LDIJ gaan wij bij het podium uit van:

 • Het college onderzoekt thans de locatie van het Podium.
 • Als LDIJ zien wij wel mogelijkheden, maar zijn wel benieuwd naar de consequenties.
 • Voor de LDIJ is het van belang dat hier velen kunnen blijven sporten, een skatebaan en zeker ook ruimte blijft voor de vele evenementen die regelmatig plaatsvinden.

Roba-terrein

De LDIJ is al vele jaren voorstander van verplaatsing van Roba. Het had onze voorkeur dat dit mooie bedrijf voor IJsselstein behouden zou blijven en naar het nieuwe bedrijventerrein De Kroon zou gaan. Helaas heeft Roba hier niet voor gekozen. Recent heeft Roba aangegeven dat zij willen onderzoeken of verplaatsing naar Lopik een optie is.

Wat betreft de LDIJ gaan wij bij de Roba uit van:

 • Nu er een nieuwe kans komt voor woningbouw wil de LDIJ dat hier ook een nota van uitgangspunten gemaakt wordt. Samen met de omwonenden en de IJsselsteinse woningzoekers.

De inschatting is dat hier ergens tussen de 300 en 400+ woningen gebouwd kunnen worden. Een flink aantal waar de woonvisie zeker aangehouden moet worden, 70% in de betaalbare klasse. Uiteraard moet bij het onderzoek ook gekeken worden wat het effect van de woningbouw is op de drukte van de Zomerdijk, Utrechtseweg naar N210/A2.

Kromme IJssel Park

Bovenstaand zijn allemaal locaties binnenstedelijk. Met al deze initiatieven gaan onze woningnood niet opgelost worden. De LDIJ vindt het zeer belangrijk dat wij bouwen VOOR IJsselstein en IN IJsselstein. Bouwen ten zuiden van Zenderpark, richting de Lek biedt mooie kansen. Wij kunnen hier op een integraal verhaal van maken, inclusief verlegging van de N210 en een extra aansluiting op de A2.

Wat betreft de LDIJ gaan wij bij het Kromme IJssel Park uit van:

 • Maximaal 1.500 woningen;
 • Zeker ook hier in betaalbare woningen voor de diverse doelgroepen;
 • Starterswoningen;
 • Doorstroom/gezinswoningen met tuin;
 • Een ruim opgezette wijk met goede aansluiting op het centrum;
 • Goede OV- en fietsverbindingen;

Wij krijgen regelmatig de opmerking, “Waarom niet bouwen bij de Intratuin?”. Voor LDIJ zijn de redenen om daar niet te bouwen:

 • Het is grond van de buurman (Lopik) die absoluut geen woningbouw daar wil;
 • Je bouwt dan niet IN IJsselstein;
 • Veel verkeer zal dan over de Benschopperweg gaan die al helemaal vast staat, laat staan dat er auto’s van 1.500 woningen bij komen;
 • De kans op toestemming van de provincie is heel erg klein.

Voor woningbouw in het zuiden moet nog veel gedaan worden alvorens de eerste paal in de grond kan. Deze locatie maakt echter de grootste kans op toestemming te krijgen van de provincie.

Recente berichten: