Eerlijke Rioolheffing

7 maart 2021

Op 10 december 2020 heeft de gemeenteraad de Verordening rioolheffing 2021 vastgesteld. Daarbij is de heffingssystematiek van een tarief per m3 waterverbruik aangepast naar een vast tarief.
Dat is gebeurd omdat er nauwelijks verband bestaat tussen de kosten van aanleg en instandhouding van het rioleringssysteem en het verbruik van water.
Het rioleringsstelsel is aangelegd er bescherming van de volksgezondheid en voor de afvoer van hemelwater. Het is dus, net zoals de wegen, een onderdeel van de gemeentelijke infrastructuur. Hiervan profiteert elk huishouden gelijkelijk.
Daarom is een rioolheffing op basis van een vast tarief, waarbij ieder huishouden op basis van het profijtbeginsel evenveel betaalt, een rechtvaardige heffingssystematiek.

Omdat een abrupte wijziging in 2021 naar één tarief bij veel huishoudens zou leiden tot (zowel positieve als negatieve) grote verschillen in de te betalen rioolheffing ten opzichte van 2020, is er eerst gekozen voor twee vaste tarieven voor één- en meerpersoonshuishoudens. Dit, op basis van het uitgangspunt dat een eenpersoonshuishouden minder water verbruikt dan een meerpersoonshuishouden.
Uiteraard is onderkend dat dit niet 100% kon voorkomen dat sommige huishoudens in 2021 relatief veel meer rioolheffing zouden gaan betalen dan in 2020.
Maar daarbij is wel het volgende overwogen.
IJsselstein telt in totaal 14.164 huishoudens die in 2021 gezamenlijk EUR 3.546.182 aan rioolheffing betalen. Bij een rechtvaardig, uniform vast tarief zou dit betekenen dat ieder huishouden EUR 250 zou moeten betalen.
Huishoudens die in het verleden een lager bedrag dan EUR 250 mochten betalen, hebben jarenlang voordeel gehad van de oude, minder rechtvaardige heffingssystematiek. Dat deze huishoudens nu meer moeten betalen dan vorig jaar, is dan ook eerder te beschouwen als een (gedeeltelijke) beëindiging van de gunstige tariefsverlaging dan als een tariefsverhoging.
Dat neemt uiteraard niet weg dat de LDIJ zich heel goed realiseert dat bij sommige van die huishoudens een verhoging van het bedrag van de rioolheffing rauw op het dak is gevallen.
Wij trekken ons dat uiteraard aan en gaan onderzoeken hoe wij de verdere uniformering naar één rechtvaardig, vast tarief voor iedereen financieel zo soepel en eerlijk mogelijk kunnen laten verlopen.

Recente berichten: