Gebiedsperspectief Kromme IJssel gebied aangenomen.

10 juni 2023

LDIJ is blij dat het Gebiedsperspectief tijdens de raadsvergadering van 8 juni jl. is aangenomen.

Dit geeft een globale indicatie, waar mogelijk in het Kromme IJsselgebied gebouwd zou kunnen worden.

De volgende stap in het proces is het opstellen van een Participatieplan. Als dit vastgesteld is hoopt LDIJ dat alle betrokkenen zullen deelnemen in het dan te volgen participatieproces om tot acceptabele bouwplannen te komen.

Het gebiedsperspectief is het resultaat van drie gebiedsateliers waarin betrokkenen met elkaar overleggen wat de mogelijkheden en wensen zijn met betrekking tot woningbouw. In een vierde atelier zijn de resultaten gepresenteerd. 

De LDIJ wil graag veel woningen bouwen voor IJsselsteinse woningzoekenden. Binnen de bebouwde kom zijn er al veel locaties in ontwikkeling of in de plan-fase. (Zie hiervoor ook de informatie op de website van de gemeente).

De eerder vastgestelde Woonvisie geeft een doelstelling van 2.500 woningen aan tot 2030. Als er 1.800 woningen binnenstedelijk kunnen worden gerealiseerd, dan zouden er 700 buiten de bebouwde kom gebouwd moeten worden. Het Kromme IJsselgebied zou een mogelijke locatie zijn.

Als in 2024 de woonvisie wordt geherijkt kunnen de aantallen veranderen. Overigens is in het Gebiedsperspectief vastgesteld dat er maximaal 20% van de beschikbare ruimte bebouwd mag worden.

Recente berichten: